NAME // Lou
AGE // 27

NAME // Matthias GABER
AGE // 22

NAME // Maria Nazon
AGE // 21

NAME // Junior Gnamien
AGE // 22

NAME // Baptiste Albanese
AGE // 20

NAME // Maurice Marty
AGE // 81

NAME // Ines Corbiere
AGE // 18

NAME // Gauthier Borsarello
AGE // 29

NAME // Ilan Guyot
AGE // 18


NAME // Hanna Berroa
AGE // 18

NAME // Nelson
AGE // 26

NAME // Rayan Khodja
AGE // 20